Skip to main content

Sony 正在開發5款 Xperia 新機,當中包括3 款 Xperia V 系列以新一代 Xperia Pro-I, Xperia Pro-II。Xperia Pro-II 更被指會配備1吋感光器。

1吋感光器

Sony 曝光正在開發的新機共有5款,包括 Xperia Ace IV, Xperia 1 V, Xperia 5 V, Xperia 10 V 以及 Xperia Pro-II。Xperia I V及 Xperia 5 V機身因新鏡頭設計需要重新設計,至於以相機拍攝作賣點的 Xperia Pro-II 則會採用現時常見的 1吋感光器。繼續展示 Sony Xperia 強攝優點。

Leave a Reply